Ochrona danych w sieci. Jak dobrze ochronić nasze dane?

W tym artykule dowiemy się jak dobrze ochronić nasze dane osobowe w sieci.

W czasie epidemii, gdy coraz więcej ludzi korzysta z internetu (min. e-lekcje), na nich czają się oszuści, którzy tylko czekają na dobry moment by zdobyć nasze dane.  Coraz więcej jest artykułów w internecie, że ktoś podał się za znajomego, policjanta, urzędnika by wyłudzić nasze dane osobowe. Niczego nieświadomi ludzie udostępniają je, nie wiedząc jakie niesie to za sobą konsekwencje. Nie dbanie o nasze dane osobowe działa w ten sam sposób jakbyśmy nie zamykali drzwi od naszego domu.

Co to są dane osobowe? – są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej
lub
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

qOsobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
qInformacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu i działań.
qDanymi osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. sama nazwa ulicy i numer domu. 

Dane zwykłe

Dane możemy podzielić na wrażliwe i zwykłe. To, że dane są zwykłe, nie oznacza, że możemy je udostępniać. Są również niezwykle ważne.

Dane wrażliwe.

Dane wrażliwe, to dane które powinniśmy szczególnie chronić.

Pamiętajmy. Nie ufajmy osobom z internetu. Nie podawajmy naszych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane. Gdy dzwoni urzędnik, musimy upewnić się, że dzwoni do nas urzędnik a nie oszust. Nie bójmy się pytać. Nigdy nie wiemy kto znajduje się po drugiej stronie.

Weźmy również pod uwagę pobieranie plików. Pliki powinniśmy pobierać na oryginalnych stronach. Zminimalizujemy ryzyko pobrania wirusów, np. tkz. torrenta; który może wykradać nasze dane; hasła do kont etc.

Przetwarzanie
danych osobowych to wszystkie operacje, jakim poddawane są informacje, w
szczególności:

zbieranie (gromadzenie)
przechowywanie
udostępnianie
zmienianie
przekazywanie
utrwalanie
opracowywanie

Jakie są podstawy prawne
do przetwarzania danych osobowych?

qosoba, której dane dotyczą, wyrazi na to ZGODĘ, chyba, że chodzi o usunięcie danych
qniezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
qkonieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
qniezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego

qniezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych
albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

Przetwarzanie danych jest dopuszczalne 

q przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed
sądem przetwarzanie
jest
niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do
zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest
określony w ustawie przetwarzanie jest
prowadzone w celu ochrony stanu
zdrowia,

świadczenia usług medycznych lub
leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub
świadczeniem innych usług medycznych

przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej
przez osobę, której dane dotyczą jest to niezbędne
do
prowadzenia badań naukowych,
w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły
wyższej lub stopnia naukowego; publikowanie wyników badań naukowych
nie
może następować w sposób umożliwiający identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone
przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i
obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym

jest to niezbędne do
wykonania statutowych zadań kościołów
i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych
niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych,
religijnych, filozoficznych lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie
danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji
albo osób utrzymujących z nimi
stałe kontakty w związku z ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje
ochrony przetwarzanych danych.