Προστασία δεδομένων στο διαδίκτυο. Πώς να προστατεύουμε καλά τα δεδομένα μας;

Σε αυτό το άρθρο θα μάθουμε πώς να προστατεύουμε καλά τα προσωπικά μας δεδομένα στο διαδίκτυο.

Σε αυτή την εποχή της επιδημίας, όπου όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο (π.χ. ηλεκτρονική μάθηση), οι απατεώνες καραδοκούν, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να βάλουν χέρι στα δεδομένα μας.  Υπάρχουν όλο και περισσότερα άρθρα στο Διαδίκτυο που ισχυρίζονται ότι κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι γνωστός, αστυνομικός ή δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποκτήσει με δόλιο τρόπο τα προσωπικά μας δεδομένα. Χωρίς να γνωρίζουν τις συνέπειες, οι άνθρωποι μοιράζονται τα δεδομένα τους. Το να μην φροντίζουμε τα προσωπικά μας δεδομένα είναι το ίδιο με το να μην κλειδώνουμε την πόρτα του σπιτιού μας.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; – είναι κάθε πληροφορία που αφορά αναγνωρισμένο
ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

Ταυτοποιήσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με βάση έναν αριθμό αναγνώρισης ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τα φυσικά, φυσιολογικά, ψυχικά, οικονομικά, πολιτιστικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του.
Οι πληροφορίες δεν θεωρούνται ότι επιτρέπουν την ταυτοποίηση όταν αυτό συνεπάγεται υπερβολικό κόστος, χρόνο και προσπάθεια.
Μεμονωμένες πληροφορίες με υψηλό βαθμό γενικότητας, όπως το όνομα της οδού και ο αριθμός του σπιτιού, δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα. 

Συνήθη δεδομένα

Μπορούμε να χωρίσουμε τα δεδομένα σε ευαίσθητα και συνηθισμένα. Το γεγονός ότι τα δεδομένα είναι συνηθισμένα δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τα μοιραστούμε. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικές.

Ευαίσθητα δεδομένα.

Τα ευαίσθητα δεδομένα είναι δεδομένα που πρέπει να προστατεύουμε ιδιαίτερα.

Ας θυμόμαστε. Μην εμπιστεύεστε τους ανθρώπους στο Διαδίκτυο. Μην δίνετε προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Όταν σας καλεί ένας υπάλληλος, βεβαιωθείτε ότι καλεί εσάς και όχι κάποιον απατεώνα. Μη φοβάστε να ρωτήσετε. Ποτέ δεν ξέρουμε ποιος είναι στην άλλη άκρη.

Ας εξετάσουμε επίσης τη λήψη αρχείων. Θα πρέπει να κατεβάζουμε αρχεία από τους αρχικούς ιστότοπους. Έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος λήψης ιών, όπως τα torrents, που μπορούν να κλέψουν τα δεδομένα μας, τους κωδικούς πρόσβασης λογαριασμών κ.λπ.

Επεξεργασία
Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται όλες οι πράξεις που εκτελούνται επί πληροφοριών, ιδίως
ιδίως:

-collection (συλλογή)
-αποθήκευση
-μοιράζεται το
-αλλαγή
-μεταφέροντας
-διατήρηση
-ανάπτυξη

Ποιες είναι οι νομικές βάσεις
για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

-το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, εκτός εάν πρόκειται για διαγραφή
-απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικού δικαιώματος ή υποχρέωσης
-απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή απαραίτητη για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων
-απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που προβλέπεται από το νόμο και εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον
-απαραίτητη για την εκπλήρωση των νόμιμων στόχων που επιδιώκουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας
ή τους αποδέκτες των δεδομένων και η επεξεργασία δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων είναι επιτρεπτή 

– η επεξεργασία αφορά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την άσκηση δικαιωμάτων ενώπιον δικαστηρίου
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων του υπεύθυνου επεξεργασίας
αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του υπεύθυνου επεξεργασίας που αφορούν
απασχόληση εργαζομένων και άλλων προσώπων και το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας είναι
η επεξεργασία πραγματοποιείται για την προστασία της υγείας των
υγεία,
παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, ή
θεραπεία ασθενών από επαγγελματίες ή
παροχή άλλων ιατρικών υπηρεσιών

η επεξεργασία αφορά δεδομένα που δημοσιοποιούνται
από το υποκείμενο των δεδομένων, είναι απαραίτητο για να
να διεξάγει επιστημονική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων
συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας που απαιτείται για την απόκτηση διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
δίπλωμα ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- η δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων δεν
η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας δεν πρέπει να γίνεται με τρόπο που να επιτρέπει την αναγνώριση των υποκειμένων των δεδομένων
η επεξεργασία διενεργείται από ένα μέρος με σκοπό την άσκηση δικαιωμάτων και
υποχρεώσεις που απορρέουν από δικαστική ή διοικητική απόφαση
διοικητικές διαδικασίες

είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των θεσμοθετημένων καθηκόντων των εκκλησιών
εκκλησίες και άλλες θρησκευτικές ενώσεις, σωματεία, ιδρύματα ή άλλες
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ιδρύματα με πολιτικούς, επιστημονικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς ή διοικητικούς στόχους,
θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς ή συνδικαλιστικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία
τα δεδομένα αφορούν αποκλειστικά τα μέλη των εν λόγω οργανώσεων ή ιδρυμάτων ή τα πρόσωπα που έχουν τακτική επαφή μαζί τους σε σχέση με τα καθήκοντά τους.
τακτικές επαφές σε σχέση με τις δραστηριότητές τους και παρέχεται πλήρης εγγύηση
την προστασία των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.