"The course of mobility in an educational project"

Classes:

 • started on October 3, 2022 on Monday
 • ended on October 14, 2022 on Friday
 • of the cultural and educational program took place on October 8 and 9, 2022, on Saturday and Sunday, as well as on free afternoons and evenings

The Receiving Institution was responsible for the implementation of the mobility program agreed by the Schools. The program was carried out for 10 working days, during the weekend between classes the school organized an attractive cultural program for students.

MONDAY 1

Number of class hours: 6

 1. Welcome and tour of the school complex
 2. Getting to know and presenting your schools, regions, countries, prepared on the basis of information collected before the mobility
 3. Presentation of the mobility schedule, project results, division into project groups, assignment of tasks

TUESDAY 2

Number of class hours: 6

 1. Meeting with representatives of the world of education
 2. Discussion of experiences related to the impact of the pandemic on the activity of the selected industry, questions, interviews, collection of source materials
 3. Conversations, analysis of collected materials, information, transcription of interviews, cataloging photos

WEDNESDAY 3

Number of class hours: 6

 1. Meeting with representatives of the world of culture
 2. Discussion of experiences related to the impact of the pandemic on the activity of the selected industry, questions, interviews, collection of source materials
 3. Conversations, analysis of collected materials, information, transcription of interviews, cataloging photos

THURSDAY 4

Number of class hours: 6

 1. Meeting with representatives of entrepreneurs from various industries
 2. Discussion of experiences related to the impact of the pandemic on entrepreneurs of various industries, questions, interviews, collection of source materials
 3. City games – a street survey among entrepreneurs and employees, collecting opinions, statements, creating surveys and statistics

FRIDAY 5

Number of class hours: 6

 1. Meeting with representatives of the local government, non-governmental organizations dealing with the social area
 2. Discussion of experiences related to the impact of the pandemic on society, questions, interviews, collection of source materials
 3. City games – a street survey among the inhabitants of Katerini, collecting opinions, statements, creating surveys and statistics
 4. Conversations, analysis of collected materials, information, transcription of interviews, cataloging photos

SATURDAY 6

Stay on the island of Skiathos as part of the cultural program. Learning Greek dances, tasting regional cuisine

SUNDAY 7

Excursion as part of the cultural program to the Varlam Monastery and the Great Meteor

MONDAY 8

Number of class hours: 6

 1. Presentation – searching for information on the Internet
 2. Practical classes – searching for specific content on the Internet, taking into account different types of search engines, search settings, statistical data, graphic materials, analysis, reports
 3. Analysis, processing and processing of data found during classes
 4. Designing and preparing content and information collected during field workshops for the section of the brochure by individual project groups

TUESDAY 9

Number of class hours: 6

 1. Practical classes – training in the use of software for creating professional information brochures
 2. Work on the content, included in each section of the brochure, by individual project groups

WEDNESDAY 10

Number of class hours: 6

 1. Presentation – statistical data processing tools – basic functionalities
 2. Practical classes – the use of an Excel sheet to process, group and present statistical data and prepare subsequent elements of the analysis in accordance with the assignment to the thematic area
 3. Work on the content included in each section of the brochure by individual project groups

THURSDAY 11

Number of class hours: 6

 1. Working in the computer lab, project groups preparing the next part of the analysis of the impact of the COVID pandemic on the potential of regions
 2. Classes – graphic development of an analysis/brochure on the potential of the Katerini region, work with software
 3. Preparation for the presentation of created works

FRIDAY 12

Number of class hours: 6

 1. Presentation of the results by individual international groups
 2. Analysis and evaluation of mobility products
 3. Issuance of certificates
 4. Summary
 5. Farewell

„Przebieg mobilności w projekcie edukacyjnym”

Zajęcia:

 • rozpoczęły się 3 października 2022 r. w poniedziałek
 • zakończyły się 14 października 2022 r. w piątek
 • programu kulturowo-edukacyjnego odbyły się 8 i 9 października 2022 r. w sobotę i niedzielę, a także w wolne od zajęć popołudnia i wieczory

Za realizację programu mobilności uzgodnionego przez Szkoły odpowiedzialna była instytucja Przyjmująca. Program był realizowany przez 10 dni roboczych, w weekend między zajęciami Szkoła zorganizowała dla uczniów atrakcyjny program kulturowy.

PONIEDZIAŁEK 1

Liczba godzin zajęć: 6

 1. Przywitanie i zwiedzanie kompleksu szkolnego
 2. Zapoznanie się i zaprezentowanie swoich szkół, regionów, krajów, przygotowane na podstawie informacji zebranych przed mobilnością
 3. Przedstawienie harmonogramu mobilności, rezultatów projektu, podział na grupy projektowe, rozdzielenie zadań

WTOREK 2

 Liczba godzin zajęć: 6

 1. Spotkanie z przedstawicielami świata edukacji
 2. Omówienie doświadczeń, związanych z wpływem pandemii na działalność wybranej branży, pytania, wywiady, zbieranie materiałów źródłowych
 3. Konwersacje, analiza zebranych materiałów, informacji, transkrypcja wywiadów, katalogowanie zdjęć

ŚRODA 3

Liczba godzin zajęć: 6

 1. Spotkanie z przedstawicielami świata kultury
 2. Omówienie doświadczeń związanych z wpływem pandemii na działalność wybranej branży, pytania, wywiady, zbieranie materiałów źródłowych
 3. Konwersacje, analiza zebranych materiałów, informacji, transkrypcja wywiadów, katalogowanie zdjęć

CZWARTEK 4

Liczba godzin zajęć: 6

 1. Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców z różnych branż
 2. Omówienie doświadczeń związanych z wpływem pandemii na przedsiębiorców różnych branż, pytania, wywiady, zbieranie materiałów źródłowych
 3. Gry miejskie – sonda uliczna wśród przedsiębiorców i pracowników, zbieranie opinii, wypowiedzi, tworzenia ankiet i statystyk

PIĄTEK 5

Liczba godzin zajęć: 6

 1. Spotkanie z przedstawicielami samorządu, organizacji pozarządowych zajmujących się obszarem społecznym
 2. Omówienie doświadczeń związanych z wpływem pandemii na społeczeństwo, pytania, wywiady, zbieranie materiałów źródłowych
 3. Gry miejskie – sonda uliczna wśród mieszkańców Katerini, zbieranie opinii, wypowiedzi, tworzenia ankiet i statystyk
 4. Konwersacje, analiza zebranych materiałów, informacji, transkrypcja wywiadów, katalogowanie zdjęć

SOBOTA 6

Pobyt na wyspie Skiatos w ramach programu kulturowego. Nauka tańców greckich, degustacja kuchni regionalnej

NIEDZIELA 7

Wycieczka w ramach programu kulturowego do Klasztoru Warłama i Wielkiego Meteoru

PONIEDZIAŁEK 8

Liczba godzin zajęć: 6

 1. Prezentacja – wyszukiwanie informacji w Internecie
 2. Zajęcia praktyczne – wyszukiwanie określonych treści w Internecie z uwzględnieniem różnych typów wyszukiwarek, ustawień wyszukiwania, danych statystycznych, materiałów graficznych, analiz, raportów
 3. Analiza, obróbka i przetwarzanie danych wyszukanych w ramach zajęć
 4. Projektowanie i przygotowywanie treści i informacji zebranych w trakcie warsztatów terenowych do sekcji broszury przez poszczególne grupy projektowe

WTOREK 9

Liczba godzin zajęć: 6

 1. Zajęcia praktyczne – szkolenie z obsługi oprogramowania do tworzenia profesjonalnych broszur informacyjnych
 2. Praca nad treściami, zamieszczonymi w każdej sekcji broszury, przez poszczególne grupy projektowe

ŚRODA 10

Liczba godzin zajęć: 6

 1. Prezentacja – narzędzia do obróbki danych statystycznych – podstawowe funkcjonalności
 2. Zajęcia praktyczne – wykorzystanie arkusza Excel do przetwarzania, grupowania i prezentacji danych statystycznych oraz przygotowywania kolejnych elementów analizy zgodnie z przyporządkowaniem do obszaru tematycznego
 3. Praca nad treściami zamieszczonymi w każdej sekcji broszury przez poszczególne grupy projektowe

CZWARTEK 11

Liczba godzin zajęć: 6

 1. Praca w pracowni komputerowej, przygotowywanie przez grupy projektowe kolejnej części analizy wpływu pandemii COVID na potencjał regionów
 2. Ćwiczenia – graficzne opracowanie analizy/broszury o potencjale regionu Katerini, praca z oprogramowaniem
 3. Przygotowanie się do prezentacji tworzonych prac

PIĄTEK 12

Liczba godzin zajęć: 6

 1. Zaprezentowanie rezultatów przez poszczególne międzynarodowe grupy
 2. Analiza i ocena produktów mobilności
 3. Wydanie certyfikatów
 4. Podsumowanie
 5. Pożegnanie


Effects of mobility implementation / Efekty realizacji mobilności

The project allowed to achieve the following results:  

Projekt pozwolił na osiągnięcie poniżej wymienionych rezultatów:

QUALITY RESULTS / REZULTATY JAKOŚCIOWE :

 •  Increasing the level of competences of key participants – students, including on the Greek and Polish sides.

The competences that were espacially strengthened as part of the project activities were:

Competence in creating and understanding information,

Digital competences,

Multilingual competences,

Personal, social and learnig competences,

Entrepreneurial competencies,

Cultural competences.

The above-mentioned elements were affected by the preparation for mobility, the mobility program, and the involvement of students in other aspects of the project.

The increase was confirmed by competency surveys (evaluation of before vs. during vs. after the mobility) and assessment of individual student achievements by mentors.

 • Acquisition of new practical skills and development in this area among students involved in mobility – including getting to know new digital programs, but also increasing skills in searching, analyzing and processing information, in this case an additional element of assessing the degree of achievement of the result was the analysis of material results in project
 • Increase in knowledge, practical skills and professional and key competences of the teaching staff involved in the project activities. The assessment of the degree of achievement of this result was based on the analysis of reports, notes, project documentation and involvement in dissemination and training activities among the staff
 • Increased competencies of the management staff in the field of strategic supervision, reporting and settling projects on a transnational scale with European funding – where the study was conducted on the basis of documentation quality assessment.
 • Zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych uczestników – uczniów, w tym po stronie greckiej i polskiej.

Kompetencje, które szczególnie były wzmacniane w ramach działań projektowych, to:

Kompetencje w zakresie tworzenia i rozumienia informacji,

Kompetencje cyfrowe,

Kompetencje wielojęzyczności,

Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się,

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,

Kompetencje kulturowe.

Na w/w elementy wpływ miały – realizacja przygotowania do mobilności, program mobilności, angażowanie uczniów w inne aspekty projektu.

Wzrost został potwierdzony poprzez ankiety kompetencji (ewaluacja stanu przed vs. w trakcie vs. po zakończeniu mobilności) oraz ocena indywidualnych osiągnięć uczniów przez mentorów.

 • Pozyskanie nowych praktycznych umiejętności i rozwój w tym zakresie wśród uczniów zaangażowanych w mobilność – w tym poznanie nowych programów cyfrowych, ale też zwiększenie umiejętności w zakresie poszukiwania, analizy i przetwarzania informacji, w tym przypadku dodatkowym elementem oceny stopnia osiągnięcia rezultatu była analiza rezultatów materialnych w projekcie
 • Wzrost wiedzy, praktycznych umiejętności oraz kompetencji zawodowych i kluczowych kadry nauczycielskiej, która była zaangażowana w działania projektowe. Ocena stopnia osiągnięcia tego rezultatu została oparta na analizie raportów, notatek, dokumentacji projektowej i zaangażowaniu w działania upowszechniające i szkoleniowe wśród kadry
 • Wzrost kompetencji kadry zarządzającej w zakresie nadzoru strategicznego, sprawozdawczości i rozliczania projektów o skali ponadnarodowej z finansowaniem europejskim – gdzie badanie przeprowadzono na podstawie oceny jakości dokumentacji.


QUANTITATIVE RESULTS / REZULTATY ILOŚCIOWE:

PARTICIPANTS COMMITTED TO MOBILITY

 • 20 students on the Polish side, including 8 people with fewer opportunities
 • 8 students on the Greek side
 • 3 teachers from Poland
 • 2 teachers from Greece

CERTIFICATES CONFIRMING PARTICIPATION IN THE PROJECT , issued to all participant ( students , staff from Greece and Poland ). 

UCZESTNICY ZAANGAŻOWANI W MOBILNOŚĆ

 • 20 uczniów po stronie polskiej, w tym 8 osób z mniejszymi szansami
 • 8 uczniów po stronie greckiej
 • 3 nauczycieli z Polski
 • 2 nauczycieli z Grecji

CERTYFIKATY POTWIERDZAJĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE, wydane wszystkim uczestnikom (uczniowie, kadra z Grecji i Polski). 


MATERIAL RESULTS IN THE PROJECT
- REZULTATY MATERIALNE W PROJEKCIE:

INFORMATION BROCHURE

In total, as  many as 9 professional publications wre created in the project , devoted to the subject of the coranavirus pandemic on the potential and development of the regions of Pieria and Mazovia in various aspects.The students obtained and analyzed data on e.g. culture, education, tourism, industry, catering industry, pprospects related to futher development and the end of the pandemic. They obtained information from various sources, including official statistics, interviews, oservations.

For example, a special meeting was held with the Director of the Platon School, devoted to strategies for dealing with the pandemic in education in Greece, the impact on teaching and learning outcomes, exam results, etc.

BROSZURY INFORMACYJNE

 Łącznie w projekcie powstało aż 9 profesjonalnych wydawnictw, poświęconych tematyce wpływu pandemii koronawirusa na potencjał i rozwój regionów Pierii i Mazowsza w różnych aspektach. Uczniowie pozyskali i przeanalizowali dane dot. M.in. kultury, szkolnictwa, branży turystycznej, branży gastronomicznej, perspektyw związanych z dalszym rozwojem i wygasaniem pandemii. Informacje pozyskiwali z różnych źródeł, w tym oficjalnych statystyk, wywiadów, obserwacji.

Przykładowo, zostało przeprowadzone specjalne spotkanie z Dyrektorem Szkoły Platon poświęcone właśnie strategiom radzenia sobie z pandemią w szkolnictwie w Grecji, wpływie na nauczanie i na efekty uczenia, wynikom egzaminów itp.  

Broszury powstały w językach: angielskim, greckim i polskim. Mają charakter profesjonalnego wydawnictwa informacyjnego. Do składu graficznego zastosowano narzędzie Canva
The brochures were created in the following languages: English, Greek, and Polish. They have the character of a professional information publication. The Canva tool was used for the grafic typesetting. 

Broszury w języku polskim [Polish]

Broszury w języku angielskim [English]

Broszury w języku greckim [Greek]


Plakat Ponadnarodowej mobilności uczniów - edycja 2 - wpływ pandemii koronawirusa na potencjał regionów

Regulamin rekrutacji uczniów -->
Prezentacja podsumowująca
projekt -->